ΔΙΚΥΚΛΑ

Προθεσμίες Τεχνικού Ελέγχου

Αρχικός Έλεγχος: Ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιείται στα 4 χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Περιοδικός Έλεγχος: Πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Επανέλεγχος: Πραγματοποιείται στην περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποκατασταθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και να επανέλθει εκ νέου για έλεγχο εντός της προθεσμίας που έχει δοθεί από τον αρμόδιο τεχνικό.

Στάδια Ελέγχου

 • Καυσαερίων
 • Σύγκλισης – Απόκλισης
 • Αναρτήσεων
 • Φρένων
 • Φώτων
 • Οπτικοί Έλεγχοι

Δικαιολογητικά για Δίκυκλα

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος

Σε περίπτωση ανάριθμου οχήματος, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε είναι τα εξής:

 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό)
 • Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ)

Πρόστιμα

Σε περίπτωση που προσκομίσετε το όχημα για έλεγχο ΚΤΕΟ ή επανέλεγχο εκπρόθεσμα, υποχρεούστε να καταβάλετε ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και τη διάρκεια της περιόδου καθυστέρησης.

Τύπος Οχήματος
Εκπρόθεσμος Έλεγχος Έως 30 Ημέρες
Από 30 Ημέρες Έως 6 Μήνες
Πάνω Από 6 Μήνες
Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος Έως 60 Ημέρες
ΔΙΚΥΚΛΑ
10.70€
21.40€
43.87€
2.14€

 

Στις τιμές των παραβόλων υπέρ δημοσίου, περιλαμβάνεται προμήθεια 7%, όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμόν Υ.Α. 1059330/5367/0016 (ΦΕΚ 516Β 23-06/1997).

 

Θα πρέπει να περάσετε ΚΤΕΟ έως τις


Από την ανωτέρω ημερομηνία έχετε 7 ημερολογιακές μέρες περιθώριο για εμπρόθεσμο έλεγχο. Μετά το πέρας των ημερών αυτών το όχημα είναι εκπρόθεσμο και επιβαρύνεστε με παράβολα Δημοσίου. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας υπενθυμίσουμε έγκαιρα πότε θα πρέπει να περάσει το όχημα σας από έλεγχο ΚΤΕΟ!

Φόρμα Υπενθύμισης