Έλεγχος ABS

Έλεγχος σε οχήματα με προεγκατεστημένο ABS

Διενεργείται εκούσιος έλεγχος και ελέγχονται όλα τα σημεία που αφορούν στο σύστημα πέδησης.

Δικαιολογητικά προεγκατεστημένου ABS:

  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ
  • Υπεύθυνη δήλωση από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη
  • Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης του συστήματος ABS

 

Έλεγχος σε οχήματα όπου έχει τοποθετηθεί εκ των υστέρων σύστημα ABS

Διενεργείται ειδικός τεχνικός έλεγχος για να ελεγχθεί η ορθότητα της τοποθέτησης και όλα τα σημεία που αφορούν στο σύστημα πέδησης.

Δικαιολογητικά εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS:

  • Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ΣΑΠ (Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης).
  • Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή.
  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για τα κυκλοφορούντα ή το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου.
  • Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.
  • Το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς και το πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του. Από τα παραστατικά αυτά προκύπτει ότι το ΣΑΠ είναι καινούργιο και θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (για τα κυκλοφορούντα) ή ο αριθμός πλαισίου για τα υπόλοιπα.

 

Θα πρέπει να περάσετε ΚΤΕΟ έως τις


Από την ανωτέρω ημερομηνία έχετε 7 ημερολογιακές μέρες περιθώριο για εμπρόθεσμο έλεγχο. Μετά το πέρας των ημερών αυτών το όχημα είναι εκπρόθεσμο και επιβαρύνεστε με παράβολα Δημοσίου. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας υπενθυμίσουμε έγκαιρα πότε θα πρέπει να περάσει το όχημα σας από έλεγχο ΚΤΕΟ!

Φόρμα Υπενθύμισης