Ειδικός Έλεγχος Εγκατάστασης Υγραεριοκίνησης

Μετά την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης στο όχημα σας, απαραίτητη είναι η νομιμοποίηση της εγκατάστασης του υγραερίου, διαδικασία που διενεργείται αποκλειστικά σε ΚΤΕΟ. Από την ημερομηνία εγκατάστασης του συστήματος υγραεριοκίνησης έχετε περιθώριο τριάντα ημερολογιακές ημέρες για να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με το όχημα σας, προκειμένου να προβούμε στον ειδικό έλεγχο:

  •  Άδεια κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα
  • Υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης υγραερίου
  • Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) εφόσον υπάρχει υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο
  • Πρωτότυπα τιμολόγια-αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και αγοράς εξαρτημάτων
  • Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης υγραεριοκίνησης
  • Βεβαίωση συμμόρφωσης της εγκατάστασης συμφώνα με την νομοθεσία (πρωτότυπη & επίσημη μετάφραση, επικυρωμένα)
  • Σε περίπτωση που το όχημα αποτελεί ιδιοκτησία εταιρείας προσκομίζετε την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή το καταστατικό της εταιρείας όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας μαζί με την ταυτότητά του.

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, η εταιρεία μας συντάσσει σε φάκελο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποστέλλονται με συνεργαζόμενη υπηρεσία ταχυμεταφορών στην συγκοινωνιακή έδρα του οχήματος. Ακολούθως ενημερώνεστε από εμάς σχετικά με την αποστολή της φορτωτικής σας, ώστε να παραλάβετε τη νέα άδεια κυκλοφορίας στην περιφέρεια όπου έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών.

 

Θα πρέπει να περάσετε ΚΤΕΟ έως τις


Από την ανωτέρω ημερομηνία έχετε 7 ημερολογιακές μέρες περιθώριο για εμπρόθεσμο έλεγχο. Μετά το πέρας των ημερών αυτών το όχημα είναι εκπρόθεσμο και επιβαρύνεστε με παράβολα Δημοσίου. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας υπενθυμίσουμε έγκαιρα πότε θα πρέπει να περάσει το όχημα σας από έλεγχο ΚΤΕΟ!

Φόρμα Υπενθύμισης