Εκπαιδευτικά Οχήματα

Προθεσμίες Τεχνικού Ελέγχου

Στα εκπαιδευτικά οχήματα διενεργείται μαζί με τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, και ειδικός έλεγχος, για να εξασφαλιστεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την νομοθεσία. Στις εγκαταστάσεις μας μπορεί να διενεργηθεί ειδικός και περιοδικός τεχνικός έλεγχος για όλες τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών οχημάτων. Για τον τεχνικό έλεγχο και την κάρτα ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ) ισχύουν οι ίδιες προθεσμίες, όπως στις αντίστοιχες κατηγορίες οχημάτων.

Στάδια Ελέγχου

 • Καυσαερίων
 • Σύγκλισης – Απόκλισης
 • Αναρτήσεων
 • Φρένων
 • Φώτων
 • Οπτικοί Έλεγχοι

Δικαιολογητικά για Εκπαιδευτικά Οχήματα

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
 • Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
 • Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τον έλεγχο του (δημόσια ΚΤΕΟ) ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ιδιωτικά ΚΤΕΟ)

Σε περίπτωση ανάριθμου οχήματος, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε είναι τα εξής:

 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό) ή πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ)
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζοντα

Πρόστιμα

Σε περίπτωση που προσκομίσετε το όχημα για έλεγχο ΚΤΕΟ ή επανέλεγχο εκπρόθεσμα, υποχρεούστε να καταβάλετε ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και τη διάρκεια της περιόδου καθυστέρησης.

 

Τύπος Οχήματος
Εκπρόθεσμος Έλεγχος Έως 30 Ημέρες
Από 30 Ημέρες Έως 6 Μήνες
Πάνω Από 6 Μήνες
Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος Έως 60 Ημέρες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
16.05€
33.17€
66.34€
3.21€
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
10.70€
21.40€
43.87€
2.14€
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 3,5-12 ΤΟΝΟΥΣ
29.96€
58.85€
118.77€
7.49€
ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ>3,5 ΤΟΝΟΥΣ
33.17€
66.34€
132.62€
7.49€
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΡΜΟΙ
37.45€
73.83€
147.66€
8.56€
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΩΣ 1Ο ΜΕΤΡΑ
27.82€
56.71€
113.42€
6.42€
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ>10 Μ
32.10€
65.27€
130.54€
7.49€

 

Στις τιμές των παραβόλων υπέρ δημοσίου, περιλαμβάνεται προμήθεια 7%, όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμόν Υ.Α. 1059330/5367/0016 (ΦΕΚ 516Β 23-06/1997).

 

Θα πρέπει να περάσετε ΚΤΕΟ έως τις


Από την ανωτέρω ημερομηνία έχετε 7 ημερολογιακές μέρες περιθώριο για εμπρόθεσμο έλεγχο. Μετά το πέρας των ημερών αυτών το όχημα είναι εκπρόθεσμο και επιβαρύνεστε με παράβολα Δημοσίου. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας υπενθυμίσουμε έγκαιρα πότε θα πρέπει να περάσει το όχημα σας από έλεγχο ΚΤΕΟ!

Φόρμα Υπενθύμισης