ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΙΧ

Προθεσμίες Τεχνικού Ελέγχου

Αρχικός Έλεγχος: Ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιείται στα 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας.

Περιοδικός Έλεγχος: Πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Επανέλεγχος: Πραγματοποιείται στην περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποκατασταθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και να επανέλθει εκ νέου για έλεγχο εντός της προθεσμίας που έχει δοθεί από τον αρμόδιο τεχνικό.

Στάδια Ελέγχου

 • Καυσαερίων
 • Σύγκλισης – Απόκλισης
 • Αναρτήσεων
 • Φρένων
 • Φώτων
 • Οπτικοί Έλεγχοι

Δικαιολογητικά για Επιβατικά ΙΧ

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
 • Αν το όχημα φέρει διπλό καύσιμο (υγραέριο ή φυσικό αέριο) είναι αναγκαίο να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη για τη σωστή λειτουργία των συσκευών του διπλού καυσίμου (η Υπεύθυνη Δήλωση έχει ισχύ 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της). Για το υγραέριο, μπορείτε εναλλακτικά να προσκομίσετε την αρχική Υπεύθυνη Δήλωση της διασκευής του οχήματος.

Σε περίπτωση ανάριθμου οχήματος, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε είναι τα εξής:

 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του κράτους μέλους της ΕΕ προηγούμενης κυκλοφορίας
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό)
 • Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ)

Πρόστιμα

Σε περίπτωση που προσκομίσετε το όχημα σας για έλεγχο ΚΤΕΟ ή επανέλεγχο εκπρόθεσμα, θα πρέπει να καταβάλετε ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και τη διάρκεια της περιόδου καθυστέρησης.

 

Τύπος Οχήματος
Εκπρόθεσμος Έλεγχος Έως 30 Ημέρες
Από 30 Ημέρες Έως 6 Μήνες
Πάνω Από 6 Μήνες
Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος Έως 60 Ημέρες
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΙΧ
17.12€
35.31€
69.55€
4.28€

 

Στις τιμές των παραβόλων υπέρ δημοσίου, περιλαμβάνεται προμήθεια 7%, όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμόν Υ.Α. 1059330/5367/0016 (ΦΕΚ 516Β 23-06/1997).

 

Θα πρέπει να περάσετε ΚΤΕΟ έως τις


Από την ανωτέρω ημερομηνία έχετε 7 ημερολογιακές μέρες περιθώριο για εμπρόθεσμο έλεγχο. Μετά το πέρας των ημερών αυτών το όχημα είναι εκπρόθεσμο και επιβαρύνεστε με παράβολα Δημοσίου. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας υπενθυμίσουμε έγκαιρα πότε θα πρέπει να περάσει το όχημα σας από έλεγχο ΚΤΕΟ!

Φόρμα Υπενθύμισης